Termes i Condicions d’Ús


En compliment del que es disposa en el Reial decret 1906/99 de disset de Desembre, pel qual es regula la contractació electrònica i de la Llei d'Ordenació del Comerç Minorista (Llei 7/1996 de 15 de Gener, modificada per la Llei 47/2002 de 19 de Desembre) en l'aplicable a què es disposa sobre les vendes a distància en els articles 38 i següents, i la Directiva Comunitària 2000/31 de 8 de Juny relativa al comerç electrònic PLENILUNI MUSICAL S.L d'ara endavant designada com L'EMPRESA informa:

El present document suposa la regulació general dels serveis prestats per l'EMPRESA a través de la seva pàgina web  www.pleniluni.com constituint el marc jurídic que desenvolupa la present relació contractual de compravenda.

Les presents Condicions Generals estan subjectes al que es disposa en:

- Llei 3/2014, de 27 de Març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de Novembre.

-Llei 7/2017 Llei 7/2017, de 2 de Novembre per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum.

- REIAL DECRET LEGISLATIU 1/2007, de 16 de Novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.

- La Llei 23/2003, de 10 de Juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum,

- La Llei 34/2002 d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

- El Reial decret 1906/1999, de 17 de Desembre de 1999, pel qual es regula la Contractació Telefònica o Electrònica amb condicions generals,

- La Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal,

- La Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, modificada per la llei 47/2002 per a la transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 97/7/CE, en matèria de contractes a distància, i per a l'adaptació de la Llei a diverses Directives comunitàries.

- La Llei 7/1988, de 13 d'Abril, sobre Condicions Generals de Contractació,


Els serveis oferts per l'EMPRESA podran ser contractats per qualsevol usuari que compleixi amb els requisits establerts en el present document de TERMES I CONDICIONS D’ÚS i AVÍS LEGAL disponibles en tot moment en el Web de l'EMPRESA.

 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE

El contracte té per objecte regular les condicions generals de servei ofert per l'EMPRESA

L'accés a la informació inclosa en el web és completament gratuït, mentre que el servei de compra de productes és onerós, especificant-se en tot moment els preus actuals del producte, els preus de ports, i els càrrecs per impostos.

 

2. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

D'una part, L'EMPRESA PLENILUNI MUSICAL S.L, amb domicili Passeig Torreblanca 37-39, 08172 Sant Cugat del Vallès, amb número de N.I.F: B62030705, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al tom 31871, foli 85, Ful B 199362, Inscripció 2 (1/9/1999) i amb correu electrònic de contacte info@plenimusic.com

I, d'una altra part, pel CLIENT, les dades introduïdes del qual per a realitzar la compra o per a realitzar algun suggeriment, a través del formulari establert a aquest efecte, són els que han estat consignats per ell mateix.

 

3. OBLIGACIONS RELATIVES AL PROCEDIMENT DE COMPRA

El CLIENT és l'únic responsable de la veracitat de les dades introduïdes per ell mateix en el procediment de compra i accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i complertes.

Si el CLIENT incompleix aquesta obligació, quedarà sota la seva responsabilitat respondre pels possibles danys i perjudicis produïts a l'EMPRESA o a un tercer.

 

4. CONDICIONS DEL SERVEI

Les condicions comercials d'aquest servei i les ofertes que eventualment puguin dur-se a terme per l'EMPRESA sempre apareixen en l'esmentada pàgina web pel que poden ser consultades, arxivades o impreses.

L'EMPRESA es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals de Contractació així com qualsevol altre document exposat a la web.

 

5. RESPONSABILITATS

L'EMPRESA no serà responsable dels retards o fallades que es produïssin en l'accés, funcionament i operativitat de la web, o en els seus serveis i/o continguts, així com tampoc de les interrupcions, suspensions o el mal funcionament d'aquesta, quan tinguessin el seu origen en avaries produïdes per catàstrofes naturals o situacions de força major, o d'urgència extrema com ara vagues, atacs o intrusions informàtiques o qualsevol altra situació de força major o causa fortuïta, així com per errors en les xarxes telemàtiques de transferència de dades i en tot cas quan l'error hagués estat produït per un tercer aliè a l'organització empresarial de l'EMPRESA.

L'EMPRESA es fa responsable de la fiabilitat, veracitat i exactitud dels continguts, dades o informacions respecte als productes oferts en el seu lloc web, tret que aquestes haguessin estat modificades per terceres parts, alienes o no a l'organització, sense autorització expressa per part de l'empresa.

El servei prestat per l'EMPRESA es cenyeix exclusivament a posar a disposició dels clients els productes, fent-se responsable d'aquests productes en cas que existeixi disconformitat amb els mateixos en els termes que fixa la Llei de garantia de béns de consum.

En cas que els llocs web propietat de l'EMPRESA puguin albergar bàners que permetin a l'usuari l'accés a pàgines web o enllaços propietat de tercers, L'EMPRESA no es fa responsable dels continguts que en ella poguessin trobar-se allotjats.

El CLIENT es compromet a complir amb el que s'estableix en l'AVÍS LEGAL i amb les CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ publicades per l'EMPRESA en el seu web en el moment de la compra del producte.

 

6. GARANTIA I RECLAMACIONS

Tots els productes oferts a través del lloc web són originals de la marca i nous. Tots els productes compten amb una garantia de 2 anys des del moment del lliurament, respecte a les faltes de conformitat amb el producte d'acord amb el que es disposa en la Llei 23/2003, de 10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum. En aquest sentit, L'EMPRESA respondrà davant el consumidor de qualsevol falta de conformitat que existeixi en el moment del lliurament del bé. En els termes de la llei es reconeix al consumidor el dret a la reparació del bé, a la seva substitució, a la rebaixa del preu i a la resolució del contracte.

Amb caràcter general s'entendrà realitzat el lliurament del producte en el moment que figuri en l'albarà de lliurament d'aquest.

 

7. DRET DE DESISTIMENT:

EL CLIENT té dret a desistir de la compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals a comptar des del dia en què EL CLIENT o un tercer indicat pel CLIENT, diferent del transportista, prengui possessió material del producte adquirit.

Per a exercir el dret de desistiment, EL CLIENT haurà de notificar a l'EMPRESA la seva decisió de desistir del contracte a través d'una declaració inequívoca que podrà ser enviada per correu o correu electrònic a qualsevol de les següents adreces:

Correu postal: Passeig Torreblanca 37-39, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Correu electrònic: info@plenimusic.com

Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

Té així mateix l'opció d'emplenar i enviar electrònicament el model de formulari de desistiment a través del nostre lloc web veure formulari electrònic en la web . Si recorre a aquesta opció, li comunicarem sense demora, per correu electrònic la recepció d'aquest desistiment

Per a complir el termini de desistiment, n'hi ha prou que la comunicació relativa a l'exercici per la seva part d'aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

El material haurà de ser retornat a l'EMPRESA Pleniluni Musical amb adreça al Passeig Torreblanca 37-39, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a máxim en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

El material haurà de ser retornat en perfecte de conservació i en l'embalatge i documentació amb els quals els va rebre.

En cas de desistiment EL CLIENT deurà vostè assumir el cost directe de devolució dels béns.

L'EMPRESA retornarà tots els pagaments rebuts del CLIENT, sense incloure les despeses d' enviament, sense cap demora indeguda i, en tot cas, en un máxim de 14 dies naturals a partir de la data en la qual EL CLIENT informi de la seva decisió de desistir de la compra.

L'EMPRESA procedirà a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat pel CLIENT per a la transacció inicial, tret que EL CLIENT hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa a conseqüència del reemborsament, excepte els ports d'enviament i de devolució que seran per compte del CLIENT.

L'EMPRESA podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que EL CLIENT hagi presentat una prova de la devolució d'aquests, segons quina condició es compleixi primer.


MODEL DE FORMULARI DE DESISTIMENT

(només s'ha d'emplenar i enviar el present formulari si desitja desistir de la compra)

– A l'atenció de Pleniluni Musical S.L

Passeig Torreblanca 37-39, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

Tel: 935897309

Adreça electrònica: info@plenimusic.com

Per la present li comunico que desisteixo de la compra del següent material:

- Instrument:__________________________

- Numero de sèrie______________________

- Data de recepció del demanat ___________

- Nom _______________________________

- Adreça______________________________

- Signatura del CLIENT (només si el present formulari es presenta en paper)

– Data

 


8. VALIDESA DEL PROCEDIMENT DE COMPRA COM A PROVA D'ACCEPTACIÓ I PERFECCIÓ DEL CONTRACTE

Totes dues parts declaren expressament que l'acceptació de l'oferta de servei de l'EMPRESA cap el CLIENT es duu a terme a través del seguiment del procediment de compra descrit en l'apartat web "PROCEDIMENT DE COMPRA".

El fet de seguir telemàticament tots els passos descrits en l'apartat "PROCEDIMENT DE COMPRA", suposa l'acceptació íntegra i expressa de les presents condicions generals de contractació, entesa suficient per a contractar.

El contracte quedarà perfeccionat des de la data en què el CLIENT manifesti la seva conformitat amb les condicions de contractació publicades en el moment de realitzar la compra, havent de seleccionar de manera expressa l'acceptació d'aquestes.9. RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES

En compliment de l'assenyalat per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, per la qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de litigis en matèria de consum, l'informem del següent:

1.- Les dades completes de l'empresa titular de la present web són:

• PLENILUNI MUSICAL, S.L

• Passeig Torreblanca 37-39, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

• Telèfon: 935.897.309

2.- L'adreça de correu electrònic en els quals pot interposar les seves queixes i reclamacions o sol·licitar informació sobre els béns o serveis oferts en aquesta web és: albert@plenimusic.com

3.- L'empresa Pleniluni Musical resta obligada a contestar i resoldre les queixes o reclamacions que es formulin a la web abans citada, en el termini de trenta dies des de la seva interposició.

4. En el cas que l'empresa no resolgui a la seva satisfacció la reclamació interposada, pot acudir a una entitat de resolució alternativa notificada a la Comissió Europea.

5.- La plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea a la qual es refereix el Reglament (UE) núm. 524/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, a la qual pot acudir té la següent adreça electròncica: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=es10. NUL·LITAT PARCIAL

Si qualsevol part d'aquestes condicions de servei fos contrària a Dret i, per tant, invàlida, això no afectarà les altres disposicions conformes a Dret. Les parts es comprometen a renegociar aquelles parts de les condicions de servei que resultessin nul·les i a incorporar-les a la resta de les condicions de servei.

 

11. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al Lloc web de www.pleniluni.com o qualsevol dels quals d'ell depengui, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús de del present lloc web, els Jutjats i Tribunals del domicili del comprador (Espanya) i en el seu cas, els Tribunals Arbitra'ls als quals es troba adherida L'EMPRESA en el moment de produir-se la controvèrsia. Per a presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis poden dirigir-se per correu electrònic a l'adreça: info@plenimusic.com